LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 14,875,000đ

Tài khoản #18030

Giá tiền - CARD: 35,000,000đ 17,500,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 4,845,000đ

Tài khoản #18007

Giá tiền - CARD: 11,400,000đ 5,700,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,534,250đ

Tài khoản #18354

Giá tiền - CARD: 3,610,000đ 1,805,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 807,500đ

Tài khoản #18640

Giá tiền - CARD: 1,900,000đ 950,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 280,500đ

Tài khoản #18509

Giá tiền - CARD: 660,000đ 330,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 1,130,500đ

Tài khoản #18437

Giá tiền - CARD: 2,660,000đ 1,330,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,130,500đ

Tài khoản #18435

Giá tiền - CARD: 2,660,000đ 1,330,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 1,211,250đ

Tài khoản #18432

Giá tiền - CARD: 2,850,000đ 1,425,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,453,500đ

Tài khoản #18427

Giá tiền - CARD: 3,420,000đ 1,710,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 1,408,639đ

Tài khoản #18426

Giá tiền - CARD: 3,314,444đ 1,657,222đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,130,500đ

Tài khoản #18425

Giá tiền - CARD: 2,660,000đ 1,330,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,292,000đ

Tài khoản #18424

Giá tiền - CARD: 3,040,000đ 1,520,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 0 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 1,372,750đ

Tài khoản #18422

Giá tiền - CARD: 3,230,000đ 1,615,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 1,372,750đ

Tài khoản #18420

Giá tiền - CARD: 3,230,000đ 1,615,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,453,500đ

Tài khoản #18419

Giá tiền - CARD: 3,420,000đ 1,710,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 1,453,500đ

Tài khoản #18418

Giá tiền - CARD: 3,420,000đ 1,710,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,453,500đ

Tài khoản #18357

Giá tiền - CARD: 3,420,000đ 1,710,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 403,750đ

Tài khoản #18300

Giá tiền - CARD: 950,000đ 475,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 1,211,250đ

Tài khoản #17961

Giá tiền - CARD: 2,850,000đ 1,425,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 1,150,688đ

Tài khoản #17958

Giá tiền - CARD: 2,707,500đ 1,353,750đ