LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 3,825,000đ

Tài khoản #18933

Giá tiền - CARD: 9,000,000đ 4,500,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 5,100,000đ

Tài khoản #18692

Giá tiền - CARD: 12,000,000đ 6,000,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 1,700,000đ

Tài khoản #18934

Giá tiền - CARD: 4,000,000đ 2,000,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 60 - Rank Đồng
ATM/Ví Điện Tử: 306,000đ

Tài khoản #18764

Giá tiền - CARD: 720,000đ 360,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 425,000đ

Tài khoản #18754

Giá tiền - CARD: 1,000,000đ 500,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 340,000đ

Tài khoản #18753

Giá tiền - CARD: 800,000đ 400,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 382,500đ

Tài khoản #18752

Giá tiền - CARD: 900,000đ 450,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 340,000đ

Tài khoản #18751

Giá tiền - CARD: 800,000đ 400,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 340,000đ

Tài khoản #18750

Giá tiền - CARD: 800,000đ 400,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank T.Anh
ATM/Ví Điện Tử: 425,000đ

Tài khoản #18747

Giá tiền - CARD: 1,000,000đ 500,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 340,000đ

Tài khoản #18741

Giá tiền - CARD: 800,000đ 400,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 425,000đ

Tài khoản #18739

Giá tiền - CARD: 1,000,000đ 500,000đ

50%GIẢM
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 425,000đ

Tài khoản #18738

Giá tiền - CARD: 1,000,000đ 500,000đ